Hieronder vindt u een lijst met de gestelde vragen over de Werkinnovatie Prijs.

Waarom mogen alleen leden van Cedris meedoen aan de Werkinnovatie Prijs?

Om haar idee van de parallelle arbeidsmarkt vorm te geven heeft Start Foundation een aantal lijnen uitgezet. Een van de lijnen is erop gericht om via innovatie binnen de sociale werkbedrijven nieuwe businessmodellen te ontwikkelen voor nieuwe maatschappelijk waardevolle banen. Zij hebben schaal en ervaring in de `sociale economie’. Ze kennen de reguliere werkgevers in hun omgeving en zijn nauw gelieerd aan de overheid. Een noodzakelijk netwerk, omdat een multistakeholderaanpak waarbij meerdere organisaties betrokken zijn in de uitvoering, governance en/of financiering van het uiteindelijke projectidee, een belangrijk criterium is van de Werkinnovatie Prijs. Bij Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt zijn ruim 100 organisaties (o.a. sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers) aangesloten. Bent u geen lid van Cedris en heeft u wel een goed projectidee? Dan staat het u natuurlijk vrij om een Cedris-lid in uw omgeving te benaderen. Start Foundation staat ook open voor private initiatieven om de parallelle arbeidsmarkt vorm te geven. Deze vallen echter buiten de scope van de Werkinnovatie Prijs.

In de voorwaarden staat dat de financiering voor 24 maanden is. Betekent dit dat het bedrag na deze periode moet worden terugbetaald?

Nee, het geldbedrag is een prijs, en daarmee dus een donatie die niet terugbetaald hoeft te worden. 

Kan de winnaar het bedrag van max. 1 miljoen het eerste jaar (opstart) besteden aan loonkosten voor de nieuwe arbeidsplaatsen?

Ja dat kan. Uit het uiteindelijke business plan volgt de financieringsbehoefte. De prijs is bedoeld daaraan te voldoen. 

Is er sprake van co-financiering door gemeentes?

Leden van Cedris kunnen een projectidee indienen. Hierbij is een multistakeholderaanpak van belang, waarbij meerdere organisaties te zijner tijd betrokken zijn in de uitvoering, in de governance en/of de financiering van het project. Een gemeente kan een van de stakeholders zijn.

Moet ik denken aan de oude Melkertbanen maar dan gerealiseerd als nieuwe betaalde arbeidsplaats? 

De Melkertbaan was een initiatief om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt via gesubsidieerde arbeid werkervaring te laten opdoen om door te stromen naar een reguliere baan. Voor de Werkinnovatie Prijs zijn we op zoek naar nieuwe betaalde banen die producten maken of diensten leveren waar nu (nog) geen markt voor is, maar die wel van maatschappelijke waarde zijn. Banen die maatschappelijke problemen (voor een deel) oplossen. Betaalbare huisvesting, armoede, zorg, leefbaarheid, klimaat, eenzaamheid, integratie en/of onveiligheid. Het zijn allemaal taken die maatschappelijk belangrijk zijn, maar waar nu nog geen verdienmodel voor bestaat in de reguliere economie. Het zijn geen activeringstrajecten met als primair doel uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Zijn gemeenten verplicht mee te financieren als het sociaal werkbedrijf in hun gemeente een van de winnaars is van de Werkinnovatie Prijs?

Nee. Er is geen financieringsverplichting. Wel kan het zijn dat de gemeente een van de stakeholders is die deel uitmaakt van het plan dat het sociaal werkbedrijf heeft ingediend. Het sociaal werkbedrijf heeft voorafgaand met de stakeholders afspraken gemaakt over hun – eventueel financiële – bijdrage bij doorgang van het project. Zo zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het slagen van het plan.

Waar wordt de subsidie* voor verstrekt: alleen uren, of is een investering in middelen/machines ook mogelijk?

De prijs is vrij te besteden aan het plan, waarbij de hoogte ervan wordt vastgesteld op basis van de ingediende en onderbouwde financieringsbehoefte. De aard van de financieringsbehoefte kent geen restricties.

Is er een eigen inbreng van kapitaal gewenst en zo ja, hoe verhoudt deze zich tot het subsidiebedrag*?

Dit is geen vereiste. Wel helpt het in positieve zin bij het beoordelen van de businesscase; het is immers de intentie om een duurzaam business model te ontwikkelen, ook als het prijzengeld reeds is aangewend.

Wat zijn ‘nieuwe banen’? Kan het begrip ‘nieuw’ exacter worden gedefinieerd? Betekent ‘nieuw hier’ hier: extra, een baan / functie die voorheen nog niet bestond, vernieuwend?

Wij denken hier aan maatschappelijke banen, waarbij het risico op verdringing op de reguliere arbeidsmarkt minimaal is. Dit betekent dat het daadwerkelijk gaat om nieuwe (nog niet /nauwelijks/verdwenen) bestaande banen. Zie ook de definitielijst.

Wat is: ‘vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt’: kan dit exacter worden gedefinieerd? Welke doelgroepen hebben we het over / welke criteria van persoonlijk of economisch-maatschappelijke aard?

De definitie is ruim te interpreteren; primair gaat het om doelgroepen waarvan de verwachting is dat zij niet binnen afzienbare tijd een plek op de reguliere arbeidsmarkt zullen verwerven. Een groep, die wel wil en kan werken, maar waarbij niet aan de eisen, die de reguliere arbeidsmarkt stelt, kan worden voldaan. Het zou dan om die groep gaan, waarvan we verwachten dat wanneer er niets gebeurt zij jarenlang aan de kant blijven staan.

Wanneer verdring je bestaand werk niet?

Dit is vrij interpretabel. In veel gevallen zal er enige sprake zijn van verdringing. Juist door banen te creëren voor maatschappelijk werk dat nu niet wordt opgepakt, wordt het risico van verdringing afgezwakt. Belangrijk is om na te gaan of er niet reeds bestaande partijen het werk (kunnen) verrichten, dat met het voorstel wordt beoogd.

Banen die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken: dat is wel heel breed geformuleerd: kan dit exacter worden gedefinieerd?

Juist hier doen wij een beroep op uw creativiteit. Ten aanzien van de maatschappelijke problemen, hebben we een opsomming ter inspiratie gegeven. Het is belangrijk om bij het ontwerp van de nieuwe banen de juiste stakeholders te identificeren die baat hebben bij het mede oplossen van het maatschappelijk probleem. Hierdoor zijn zij ook bereid hier partner in te worden waarmee de kans op een sluitende businesscase wordt vergroot.

Hoeveel stakeholders zijn nodig voor een multistakeholder aanpak?

Er worden geen minimum of maximum eisen gesteld aan het aantal stakeholders.

Wordt er verwacht dat stakeholders / partners zorgen voor cofinanciering?

Dit is niet vereist. Echter, een publiek/private governance structuur met cofinanciering lijkt onontbeerlijk om de businesscase ook sluitend te krijgen. Dit is in de beoordeling van de voorstellen dan ook een belangrijk criterium. Mocht op een andere wijze de betrokkenheid van stakeholders georganiseerd kunnen worden met eveneens een duurzame sluitende businesscase, dan is dat ook mogelijk.

Wanneer is het plan/project innovatief genoeg?

Dit is ter beoordeling aan de jury. De mate van een vernieuwende aanpak, organisatie en impact speelt hierbij een rol.

Wordt er 1 plan gefinancierd of kunnen meerdere plannen van één en dezelfde deelnemer winnen?

Elk ingediend plan wordt op haar eigen merites beoordeeld. Dit kan er in theorie toe leiden dat meerdere plannen van dezelfde indiener gehonoreerd worden.

Zijn er minimumeisen van aantallen banen, zowel bij de start als in de schaalbaarheid?

Er wordt geen minimum aantal banen als eis gesteld. Het spreekt voor zich, dat hoe meer dit er zijn, hoe hoger de beoordeling kan uitvallen. Schaalbaarheid is daarnaast eveneens een belangrijk beoordelingspunt.

Hoe wordt de impact van het initiatief gemeten? En aan de hand van welke criteria?

Naast het aantal banen, wordt eveneens beoordeeld op de impact van het idee op de oplossing van het maatschappelijk probleem. De meting hiervan kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn en is afhankelijk van de aard van de bijdrage aan de oplossing.

Wordt de kans op subsidie* groter wanneer het initiatief meerdere maatschappelijke thema’s raakt?

Er wordt primair gekeken naar de opgestelde beoordelingscriteria. Dat betekent niet op voorhand dat het raken van meerdere maatschappelijke thema’s automatisch leidt tot een betere beoordeling. Het adresseren van een maatschappelijk probleem kan tot een dusdanig impact leiden, dat een dergelijk idee beter beoordeeld kan worden dan een idee dat minimale impact heeft op meerdere thema’s.

Hoe specifiek dient de doelgroep omschreven te worden?

De doelgroep kan dusdanig beschreven worden dat helder wordt hoe de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze doelgroep wordt ingeschat. Dit kan aan de hand van persoonlijke kenmerken, uitkeringssoort, duur van niet actief zijn of anderszins.

Hoe definiëren jullie een activeringstraject?

Feitelijk zijn veel ideeën te omschrijven als activeringstraject. Waar het hier om gaat is, dat het geen activeringsproject is dat als primair doel heeft te leiden tot een reguliere baan op de reguliere arbeidsmarkt, maar om nieuwe banen met maatschappelijk nut.

Is een bestaand concept toepassen in een nieuwe regio of met nieuwe samenwerkingspartners voldoende vernieuwend om gehonoreerd te worden?

Dit is primair ter beoordeling aan de jury, maar wordt niet bij voorbaat uitgesloten, mits het idee aan de criteria voldoet.

Waarom staat er in de voorwaarden dat het intellectueel eigendom van de winnende projecten niet is voorbehouden aan de indiener?

Een van de criteria is de mate van opschaalbaarheid van het plan. Een succesvol plan zou op een andere plaats moeten mogen worden toegepast, zodat er meer mensen in maatschappelijk waardevolle banen aan de slag kunnen.

*Start Foundation is geen overheidsinstelling. Derhalve spreken wij niet van subsidies, maar van donaties.