Samen delen we de overtuiging dat ieder talent het verdient om gezien te worden. Toch zien we dat het voor grote groepen mensen lastig blijft om aan het werk te komen en te blijven, alle hulp en kanalen die er al zijn ten spijt. Ook in de huidige tijd wordt dit weer eens en te meer duidelijk.

Het is tijd om de arbeidsmarkt naar nieuwe banen te leiden. Betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. De toekomst vraagt meer dan ooit om nieuwe businessmodellen, zodat we meer mensen in staat stellen om tegen loon maatschappelijk waardevol te werken. Gaat u de uitdaging aan die nieuwe weg naar werk te vinden met uw organisatie?  

De uitdaging

Een arbeidsmarkt waarin mensen die geen regulier werk hebben, activiteiten verrichten die in economisch opzicht misschien niet rendabel zijn, maar wel maatschappelijke waarde hebben. Dat is de parallelle arbeidsmarkt. Op deze arbeidsmarkt kunnen mensen tegen loon maatschappelijk waardevol werk verrichten. Start Foundation daagt de bedrijven uit om voorstellen in te dienen die op dit gedachtegoed aansluiten. Nieuwe betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. Vernieuwende werkgelegenheid in de vorm van maatschappelijk waardevol werk voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt die niet of nauwelijks een duurzame baan kunnen bemachtigen of behouden op de reguliere arbeidsmarkt.

Samen met Cedris lanceerde Start Foundation de Werkinnovatie Prijs. De leden van Cedris werden uitgedaagd om naast het organiseren van uitstroom naar regulier werk en naar werk binnen het sociale werkbedrijf (groenvoorziening, assemblage, verpakking enz.), op een innovatieve wijze nieuw werk te organiseren dat inspeelt op maatschappelijke problemen. Werk dat nu nog blijft liggen, omdat onder andere de financiering voor deze banen lijkt te ontbreken. Start Foundation biedt met de Werkinnovatie Prijs financiële speelruimte van maximaal 1 miljoen euro voor innovatieve oplossingen. De Werkinnovatie Prijs is gericht op voorstellen die zichzelf tijdens of na afloop van de projectperiode kunnen bestendigen en opgeschaald en/of gerepliceerd kunnen worden.

Maatschappelijk waardevol werk 

De projectideeën voor de Werkinnovatie Prijs moeten een bijdrage leveren aan een van de volgende maatschappelijke vraagstukken:

  • het versterken van buurten of wijken met specifiek oog voor het ondersteunen van gemarginaliseerde mensen in deze buurten;

  • onderwijsondersteunende activiteiten die gericht zijn op het versterken van kinderen/jongeren met minder dan gemiddelde kansen;

  • bijdragen aan een beter klimaat, zoals circulaire/recyclingactiviteiten/afvalbestrijding/afwatering/energietransitie enz.;

  • zorgondersteunende activiteiten die de kwaliteit van zorg bevorderen en professionals ontlasten;

  • alfabetisering en digitalisering van hen die mede als gevolg daarvan minder toegang hebben tot de samenleving;

  • activiteiten die direct bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid en/of armoede;

  • het verkrijgen van betaalbare huisvesting;

  • het oplossen van vraagstukken rondom integratie.

  • het toekomstproof bestrijden van de negatieve gevolgen die door de Corona crisis aan het licht zijn gekomen: te grote afhankelijkheid van andere landen en opdeling/verlegging van productielijnen (reshoringactiviteiten) en de tekorten die ontstaan.