Doelgroep / Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De doelgroep zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen zonder werk die additionele uitdagingen ervaren, zoals geen afgeronde scholing, schuldenproblematiek, verslaving, detentieverleden, sociaal zwak gedrag, laaggeletterdheid of een medische beperking. Dit zijn veelal mensen die onder de scope van de Participatiewet vallen, maar het hebben van een uitkering – of opname in het doelgroepregister – is geen vereiste. Het gaat erom dat de kans op duurzaam regulier werk nihil is.

Innovatief

Innovatie of vernieuwing is een nieuw idee, product, dienst of proces of een combinatie daarvan. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing. Een innovatief idee in het kader van de Werkinnovatie Prijs is een project waarin een nieuw (dat wil zeggen: nog niet elders bestaand) idee, product, dienst of proces wordt ontwikkeld.

Maatschappelijk waardevol werk

Betaalde banen die producten maken of diensten leveren waar nu (nog) geen markt voor is, maar die wel van maatschappelijke waarde zijn. Banen die maatschappelijke problemen (voor een deel) oplossen. Betaalbare huisvesting, armoede, zorg, leefbaarheid, klimaat, eenzaamheid, integratie en/of onveiligheid. Het zijn allemaal taken die maatschappelijk belangrijk zijn, maar waar nu nog geen verdienmodel voor bestaat in de reguliere economie.  In juli 2019 vroegen we 1.000 burgers wat zij maatschappelijk waardevol werk vinden, en welke maatschappelijke kwesties zij in hun gemeente zien. Lees de uitkomsten hier.

Marktverstoring, nieuwe banen

Voor de Werkinnovatie Prijs volgen wij de definitie die gehanteerd wordt door de RVO. Als een donatie wordt toegekend aan een project dat zich richt op activiteiten die op de lokale markt al op commerciële basis worden uitgevoerd, leidt deze donatie tot marktverstoring. Alleen projecten die zich onderscheiden door een – voor de lokale markt – nieuw concept, product of dienst, kunnen daarom in aanmerking komen voor financiering.

Multiplier effect

Het multiplier effect wordt ook wel omschreven als sneeuwbaleffect of kettingreactie. In het kader van de Werkinnovatie Prijs betekent dit dat de investering vanuit Start Foundation meer impact genereert dan alleen banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die direct betrokken zijn in het project.

Multistakeholder aanpak

Dit is een aanpak waarbij meerdere organisaties betrokken zijn in de uitvoering, in de governance en/of de financiering van het project.

Nieuwe betaalde arbeidsplaatsen

Met nieuwe banen worden banen bedoeld die nog niet bestaan of zijn verdwenen. Het gaat om banen waar mensen werken op basis van een arbeidsovereenkomst, inclusief een salaris op het minimumloon.

Opschaalbaar en/of herhaalbaar

De impact van het project vergroten en kunnen kopiëren. Voor wat betreft de Werkinnovatie Prijs het aantal betaalde arbeidsplaatsen laten groeien. Wat zijn de succesfactoren die als katalysator kunnen functioneren? Onder welke randvoorwaarden?

Parallelle Arbeidsmarkt

Een arbeidsmarkt waarin mensen die geen regulier werk hebben, activiteiten verrichten die sec economisch gezien misschien niet rendabel zijn, maar wel van grote maatschappelijke waarde zijn. Tegen een (minimum)loon verrichten mensen maatschappelijk waardevol werk. Belangrijke uitgangspunten voor de parallelle arbeidsmarkt zijn publiek-private samenwerking, eventuele uitkeringen worden ingezet als investeringskapitaal en mensen zijn niet gedwongen aan het werk.

Private organisaties

Niet 100% publiek, waaronder zorgverzekeraars, woningbouwcoöperaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Sluitende businesscase

Een onderzoek waarbij de zakelijke afwegingen om een project te beginnen, beschreven worden. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Een businesscase is feitelijk een vooronderzoek voor een bedrijfsplan en bevat naast de financiële gegevens ook inzicht in kwalitatieve baten, aanpak, planning en inzicht in relevante stakeholders in de uitvoering en/of financiering. Een businesscase is sluitend als het project op termijn zonder additionele subsidies levensvatbaar is. Reguliere loonkostensubsidies of een vorm van impactfinanciering mogen wel onderdeel zijn van de businesscase.

Vaste banen

Dit zijn banen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.