Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een lijst met de meestgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op.

Heb je specifiek een vraag over de start van de lopende projecten via de Werkinnovatieprijs in 2020? Lees dan de achtergrond van de Werkinnovatieprijs 2020. Hier lees je meer over het tot stand komen van de huidige vijf projecten. 

Nieuwe projecten

Wat zijn ‘nieuwe banen’? Kan het begrip ‘nieuw’ exacter worden gedefinieerd? Betekent ‘nieuw hier’ hier: extra, een baan / functie die voorheen nog niet bestond, vernieuwend?

Wij denken hier aan maatschappelijke banen, waarbij het risico op verdringing op de reguliere arbeidsmarkt minimaal is. Dit betekent dat het daadwerkelijk gaat om nieuwe (nog niet /nauwelijks/verdwenen) bestaande banen. Zie ook de definitielijst.

Hoe definiëren jullie een activeringstraject?

Feitelijk zijn veel ideeën te omschrijven als activeringstraject. Waar het hier om gaat is, dat het geen activeringsproject is dat als primair doel heeft te leiden tot een reguliere baan op de reguliere arbeidsmarkt, maar om nieuwe banen met maatschappelijk nut.

Hoe wordt de impact van een initiatief gemeten? En aan de hand van welke criteria?

Naast het aantal banen, wordt eveneens beoordeeld op de impact van het idee op de oplossing van het maatschappelijk probleem. De meting hiervan kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn en is afhankelijk van de aard van de bijdrage aan de oplossing.

Wordt er verwacht dat stakeholders / partners zorgen voor cofinanciering?

Dit is niet vereist. Echter, een publiek/private governance structuur met cofinanciering lijkt onontbeerlijk om de businesscase ook sluitend te krijgen. Dit is in de beoordeling van de voorstellen dan ook een belangrijk criterium. Mocht op een andere wijze de betrokkenheid van stakeholders georganiseerd kunnen worden met eveneens een duurzame sluitende businesscase, dan is dat ook mogelijk.

Hoeveel stakeholders zijn nodig voor een multistakeholder aanpak?

Er worden geen minimum of maximum eisen gesteld aan het aantal stakeholders.

Banen die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken: dat is wel heel breed geformuleerd: kan dit exacter worden gedefinieerd?

Denk breed! Ten aanzien van de maatschappelijke problemen zijn er veel branches en sectoren mogelijk. Het is belangrijk om bij het ontwerp van de nieuwe banen de juiste stakeholders te identificeren die baat hebben bij het mede oplossen van het maatschappelijk probleem. Hierdoor zijn zij ook bereid hier partner in te worden waarmee de kans op een sluitende businesscase wordt vergroot.

Wanneer verdring je bestaand werk niet?

Dit is vrij interpretabel. In veel gevallen zal er enige sprake zijn van verdringing. Juist door banen te creëren voor maatschappelijk werk dat nu niet wordt opgepakt, wordt het risico van verdringing afgezwakt. Belangrijk is om na te gaan of er niet reeds bestaande partijen het werk (kunnen) verrichten, dat met een nieuw project wordt ingevuld.

Wat is: ‘vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt’: kan dit exacter worden gedefinieerd? Welke doelgroepen hebben we het over / welke criteria van persoonlijk of economisch-maatschappelijke aard?

De definitie is ruim te interpreteren; primair gaat het om doelgroepen waarvan de verwachting is dat zij niet binnen afzienbare tijd een plek op de reguliere arbeidsmarkt zullen verwerven. Een groep, die wel wil en kan werken, maar waarbij niet aan de eisen, die de reguliere arbeidsmarkt stelt, kan worden voldaan. Het zou dan om die groep gaan, waarvan we verwachten dat wanneer er niets gebeurt zij jarenlang aan de kant blijven staan.

De Werkinnovatieprijs 2020

De Werkinnovatieprijs 2020 heeft geleid tot de start van vijf projecten. Deze zijn nu in ontwikkeling. Wil je een vergelijkbaar project starten en zoek je hulp? Bekijk de criteria waar volgens Start Foundation een goed project binnen de parallelle arbeidsmarkt aan voldoet en neem contact op met Yvette Koedijk, projectleider parallelle arbeidsmarkt. 

Waarom mochten alleen leden van Cedris meedoen aan de Werkinnovatie Prijs?

Om haar idee van de parallelle arbeidsmarkt vorm te geven heeft Start Foundation een aantal lijnen uitgezet. Een van de lijnen is erop gericht om via innovatie binnen de sociale werkbedrijven nieuwe businessmodellen te ontwikkelen voor nieuwe maatschappelijk waardevolle banen. Zij hebben schaal en ervaring in de `sociale economie’. Ze kennen de reguliere werkgevers in hun omgeving en zijn nauw gelieerd aan de overheid. Een noodzakelijk netwerk, omdat een multistakeholderaanpak waarbij meerdere organisaties betrokken zijn in de uitvoering, governance en/of financiering van het uiteindelijke projectidee, een belangrijk criterium is van de Werkinnovatie Prijs. Bij Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt zijn ruim 100 organisaties (o.a. sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers) aangesloten. 

Is er sprake van co-financiering door gemeentes?

Leden van Cedris hebben zelf een projectidee ingediend. Hierbij is een multistakeholderaanpak van belang, waarbij meerdere organisaties te zijner tijd betrokken zijn in de uitvoering, in de governance en/of de financiering van het project. Een gemeente kan een van de stakeholders zijn.

Moet ik denken aan de oude Melkertbanen maar dan gerealiseerd als nieuwe betaalde arbeidsplaats? 

De Melkertbaan was een initiatief om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt via gesubsidieerde arbeid werkervaring te laten opdoen om door te stromen naar een reguliere baan. Voor de Werkinnovatie Prijs zijn we op zoek naar nieuwe betaalde banen die producten maken of diensten leveren waar nu (nog) geen markt voor is, maar die wel van maatschappelijke waarde zijn. Banen die maatschappelijke problemen (voor een deel) oplossen. Betaalbare huisvesting, armoede, zorg, leefbaarheid, klimaat, eenzaamheid, integratie en/of onveiligheid. Het zijn allemaal taken die maatschappelijk belangrijk zijn, maar waar nu nog geen verdienmodel voor bestaat in de reguliere economie. Het zijn geen activeringstrajecten met als primair doel uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Zijn gemeenten verplicht mee te financieren als het sociaal werkbedrijf in hun gemeente een van de winnaars is van de Werkinnovatie Prijs?

Nee. Er is geen financieringsverplichting. Wel kan het zijn dat de gemeente een van de stakeholders is die deel uitmaakt van het plan dat het sociaal werkbedrijf heeft ingediend. Het sociaal werkbedrijf heeft voorafgaand met de stakeholders afspraken gemaakt over hun – eventueel financiële – bijdrage bij doorgang van het project. Zo zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het slagen van het plan.